Zona d'usuari
0llibres
0,00 €
Recerca avançada

Protecció de dades


Protecció de dades

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen mitjançant de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garantitza la confidencialitat de les dades enviades.

Les dades personals que es sol.liciten són sempre les estrictament necessàries. LA LLAR DEL LLIBRE es compromet a no donarli cap altre ús que l'acordat i a no cedir-les ni vendre-les sota cap concepte. Aquestes dades queden enmagatzemades a la base de dades de LA LLAR DEL LLIBRE. El client pot en qualsevol moment accedir a elles, desde la mateixa web, per modificar-les. També pot sol.licitar que siguin esborrades.