Búsqueda de Oposiciones

Oposiciones (775)

 • PACK TEMARIO OPOSICIÓN ESCALA BÁSICA POLICÍA NACIONAL (4 VOLS)
  JURISPOL / RIUS DIEGO, FRANCISCO J.
  El autor Francisco J. Rius Diego y el equipo de expertos de Jurispol han elaborado para usted el mejor material que existe para la preparación de la oposición a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía. Nuestro grupo de expertos pone a su disposición, de forma clara y concreta, los diferentes temas que usted deberá afrontar para ser Policía. Nuestro compromiso es que ust...
  Disponibilidad inmediata

  100,00 €

 • GUARDIA URBANA - QÜESTIONARI - AJUNTAMENT DE BARCELONA
  ADAMS, CENTRE D'ESTUDISVV.AA.
  Aquest volum pràctic de qüestionaris té per finalitat la preparació dels dos exercicis de la primera prova, cultural i teòrica, del procés selectiu d'accés al cos de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. Per tal de facilitar aquesta tasca, els qüestionaris inclosos segueixen l'estructura del temari oficial aprovat per la darrera convocatòria i les bases específiques q...
  Disponibilidad inmediata

  36,00 €

 • COS SUBALTERN - QÜESTIONARIS, EXERCICIS I SUPÒSITS - GENERALITAT DE CATALUNYA
  ADAMS, CENTRE D'ESTUDIS
  Aquest volum pràctic de Qüestionaris, Exercicis i Supòsits té per finalitat la preparació del procés selectiu d’accés Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC de 24/05/2019 i referits a les matèries del dret constitucional i autonòmic, organització administrativa estatal i institucional autonòmica, funció pública i tasques pròpies del Cos Subaltern.Aquest ...
  Disponibilidad inmediata

  46,00 €

 • BOMBERS - TEMARI - GENERALITAT DE CATALUNYA
  ADAMS - CENTRO DE ESTUDIOS
  Surt al carrer una nova edició actualitzada del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d'accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on es desenvolupen les matèries jurídiques i aquelles relacionades amb les tasques de prevenció i extinció d'incendis que s'exigeixen en el programa oficial publicat mitjançant convocatòria de la Generalitat (DOGC n...
  Disponibilidad inmediata

  59,00 €

 • NOVEDADES EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES CON LA LEY ORGANICA 3/2018
  ADAMS - CENTRO DE ESTUDIOS
  Con motivo de la reforma del ordenamiento jurídico en materia de protección de datos se impulsa la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, a través de la cual se adaptan al ordenamiento español las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamie...
  Disponibilidad inmediata

  22,00 €

 • COS SUBALTERN - TEMARI - GENERALITAT DE CATALUNYA
  ADAMS, CENTRE D'ESTUDIS
  Aquesta edició recull els 10 temes del programa oficial de les proves selectives d'accés al Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC de 24/05/2019 i referits a les matèries de dret constitucional i autonòmic, organització administrativa estatal i institucional autonòmica, funció pública i tasques pròpies del Cos Subaltern. En el seu contingut, aquest volum...
  Disponibilidad inmediata

  44,00 €

 • TEMARIO OPOSICIÓN ESCALA BÁSICA POLICÍA NACIONAL
  JURISPOL / RIUS DIEGO, FRANCISCO J.
  El autor Francisco J. Rius Diego y el equipo de expertos de Jurispol han elaborado para usted el mejor material que existe para la preparación de la oposición a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía. Nuestro grupo de expertos pone a su disposición, de forma clara y concreta, los diferentes temas que usted deberá afrontar para ser Policía. Nuestro compromiso es que ust...
  Disponibilidad inmediata

  48,00 €

 • TEMARIO OPOSICIÓN ESCALA BÁSICA POLICÍA NACIONAL
  JURISPOL / RIUS DIEGO, FRANCISCO J.
  El autor Francisco J. Rius Diego y el equipo de expertos de Jurispol han elaborado para usted el mejor material que existe para la preparación de la oposición a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía. Nuestro grupo de expertos pone a su disposición, de forma clara y concreta, los diferentes temas que usted deberá afrontar para ser Policía. Nuestro compromiso es que ust...
  Disponibilidad inmediata

  41,50 €

 • ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, TURNO LIBRE. TEMARIO 1
  ADAMS publica la nueva edición, totalmente actualizada, del Temario I para la preparación de las pruebas selectivas de ingreso, For el turno libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado. En él se desarrollan los tema ...
  Disponibilidad inmediata

  41,00 €

 • COSSOS ESPECIALS - VOL. 1 TEMARI COMÚ I QÜESTIONARIS - SUBGRUPS A1 I A2
  ADAMS - CENTRE D'ESTUDIS
  Surt al carrer una nova edició actualitzada del nostre volum I del Temari comú i Qüestionaris per a la preparació de les proves selectives d'accés als Cossos d?Administració especial (subgrups A1 i A2) de la Generalitat de Catalunya. Aquesta obra conté els temes corresponents als tres primers blocs del programa oficial i els seus respectius qüestionaris: Bon govern i transparèn...
  Disponibilidad inmediata

  33,00 €

 • DIPLOMAT/ADA SANITARI/A INFERMERIA - TEMARI 1 - ICS INSTIITUT CATALÀ DE LA SALUT
  ADAMS - CENTRO DE ESTUDIOS
  Té a les seves mans la nova edició del Temari 1, vàlid per a l'accés a la categoria de Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria de l'Institut Català de la Salut, que juntament amb els altres volums de la col·lecció, conté un compendi de les matèries pròpies d’atenció primària i d’atenció hospitalària.L’objectiu d’aquestes edicions és oferir a l’opositor un material complet per ...
  Disponibilidad inmediata

  44,00 €

 • DIPLOMAT/ADA SANITARI/A INFERMERIA - TEMARI 2 - ICS INSTIITUT CATALÀ DE LA SALUT
  ADAMS - CENTRO DE ESTUDIOS
  Té a les seves mans la nova edició del Temari 2, vàlid per a l'accés a la categoria de Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria de l'Institut Català de la Salut, que juntament amb els altres volums de la col·lecció, conté un compendi de les matèries pròpies d’atenció primària i d’atenció hospitalària.L’objectiu d’aquestes edicions és oferir a l’opositor un material complet per ...
  Disponibilidad inmediata

  43,00 €

 • TEMARI I QÜESTIONARI TRANSVERSALS ICS - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
  ADAMS - CENTRO DE ESTUDIOS
  Aquest Temari i Qüestionari Tranversals forma part de la col•lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves d’accés a les diferents categories de l’Institut Català de la Salut.El seu contingut desenvolupa, de manera rigorosa i detallada, els set temes exigits pel programa oficial, i es completa amb qüestionaris que li permetran exercitar-se en la resolució de pr...
  Disponibilidad inmediata

  35,00 €

 • BOMBERS - QÜESTIONARI - GENERALITAT (2018)
  ADAMS - CENTRO DE ESTUDIOS
  Surt al carrer una nova edicio dels Questionaris per a la preparacio de les proves selectives d.acces al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que incorpora el nou temari establert en la convocatoria oficial (DOGC num. 7597 de 12/04/2018). ...
  Disponibilidad inmediata

  43,00 €

 • POLICÍA NACIONAL ESCALA BÁSICA. TEST
  EDITORIAL CEP S.L.
  El presente volumen contiene cuestionarios de preguntas objetivas y motivadas tipo test correspondientes a la totalidad de los temas del programa oficial que ha de regir las pruebas selectivas para ingresar en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, de conformidad con lo establecido en la convocatoria publicada en el BOE número 266, de 5 de novie...
  Disponibilidad inmediata

  45,00 €

 • COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. SERVEIS A LA COMUNITAT. TEMA
  MARIANA FERNANDEZ, M. LLUISA
  >L'Editorial CEP es complau a presentar-los el temari d'accés al Cos de Professors Tècnics de FP en l'especialitat de Serveis a la ComunitatQuan un professional pren la decisió d'opositar ha de conèixer bé la plaça a què opta. En el cas que ens ocupa el professor Tècnic de Serveis a la Comunitat té la possibilitat d'exercir aquesta professió com a docent en Cicles Formatius de ...
  Disponibilidad inmediata

  46,00 €

 • AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS TEMARIO VOL. I
  El presente manual pretende ser un instrumento de aprendizaje eficaz para la preparación de las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. En este primer volumen se desarrollan de forma rigurosa y coherente con el nivel del puesto de trabajo los temas correspondientes a los Bloques de Organización del Estado y Administración Pública, Organización de Of...
  Disponibilidad inmediata

  62,00 €

 • GUARDIA CIVIL. TEMARIO I ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS
  EDITORIAL CEP
  CONTENIDO Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las pruebas de acceso para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. Se incluye el desarrollo pormenorizado de los temas del programa referidos a Ciencias Jurídicas establecido en anteriores convocatorias. Elaborados por personal docente ...
  Disponibilidad inmediata

  42,00 €

 • GUARDIA CIVIL. TEMARIO II ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS
  EDITORIAL CEP
  Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las pruebas de acceso para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. Se incluye el desarrollo pormenorizado de los temas del programa establecido en anteriores convocatorias referidos a Materias Socio- Culturales y Técnico ? Científicas. Elaborados...
  Disponibilidad inmediata

  42,00 €

 • TEMARIO VOL III. GEOGRAFIA E HISTORIA
  VARIOS AUTORES
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  55,00 €

 • TEMARIO VOL II. GEOGRAFIA E HISTORIA
  VARIOS AUTORES
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  55,00 €

 • TEMARIO VOL II. MUSICA
  VARIOS AUTORES
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  44,00 €

 • TEMARIO VOL II.PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICOS
  LÓPEZ CUENCA, SONIA / ITURBE HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  52,00 €

 • TEMARIO VOL. II.SERVICIOS A LA COMUNIDAD
  MARIANA FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  44,00 €

 • SERVICIOS A LA COMUNIDAD. TEMARIO VOL.I.
  MARIANA FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  44,00 €

 • TEMARIO VOL III.PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO
  LÓPEZ CUENCA, SONIA / ITURBE HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  52,00 €

 • TEMARIO VOL V.FILOSOFIA.HISTORIA DE LA FILOSOFIA II:DEL IDEALISMO ALEMAN A LA POSTMODERNIDAD
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  35,00 €

 • TEMARIO VOL III.ORIENTACION EDUCATIVA
  VARIOS AUTORES
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  47,00 €

 • TEMARIO VOL. III.MUSICA
  VARIOS AUTORES
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  44,00 €

 • TEMARIO VOL II.ORIENTACION EDUCATIVA
  VARIOS AUTORES
  Según Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero que ha sido publicada en el BOE el día 7 de febrero quedan prorrogados los temarios de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes vigentes con anterioridad al 1 de Enero de 2012. Con motivo de este cambio Editorial CEP pone a su disposición una edición revisada del temario que será válido para las pr...
  Disponibilidad inmediata

  47,00 €