Aviso Legal

La present és un avís legal d'obligada visualització que regula les condicions d'ús que cal que siguin observades i acatades pels usuaris d'aquest web site. Li pregem que llegeixi el més atentament possible, ja que el fet d'accedir al mateix implica que vostè hagi llegit i acceptat sense cap reserva les condicions que segueixen.

Condicions d'ús del web site
Drets de Propietat Intel.lectual
Limitació de la responsabilitat
 

Condicions d'ús del web site
Als efectes de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que el titular del web site és la societat TAPIDE, S.A., (a partir d'ara La Llar del Llibre), amb domicili social a Sabadell (08202), Passeig de la Plaça Major, 12, proveïda de C.I.F. núm. A08933103; i amb adreça electrònica llardelllibre@llardelllibre.cat. Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 5.983, Llibre 5.277, Foli 8 , Full 70.478, inscripció 1ª.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del web site i dels serveis accessibles des del mateix i a no fer servir els serveis o informacions continguts en el web site per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present avís legal.

Per a l'ús de determinats serveis, l'usuari haurà de registrar-se prèviament, seleccionant l'identificador (ID o Usuari) i la contrasenya, personal i intransferible, que l'usuari es compromet a conservar i a utilitzar amb la deligència deguda, amb completa indemnitat per a La Llar del Llibre pel que fa a l'ús que es faci de l'esmentada contrasenya.

L'usuari podrà triar en quin idioma (català o castellà) vol accedir als continguts del web, així com a la gestió de tots els serveis que en ell s'ofereixen.

La Llar del Llibre podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l'accès al web site, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís.

Finalment, als efectes de l'article 28 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, La Llar del Llibre es compromet a confirmar cada compra que l'usuari realitza a través del web en un termini màxim de 48 hores. Aquesta confirmació es farà mitjançant un correu electrònic a l'usuari pertinent .

En el cas de comunicacions comercials per part de La Llar del Llibre als seus usuaris, aquestes només tindran lloc en el cas que dits usuaris hagin donat prèviament el seu consentiment exprés a través de la seva pàgina personal.

Drets de Propietat Intel.lectual
La Llar del Llibre és titular (o els seus llicenciants, en cas d'existir) dels drets de Propietat Intel.lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d'aquest web site. En qualsevol cas, La Llar del Llibre disposa de la corresponent autorització per donar l'ús que cregui convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació de tots o part dels continguts d'aquest web site, així com el seu disseny. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats mitjançant l'autorització expressa de La Llar del Llibre i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de La Llar del Llibre dels esmentats drets de Propietat Intel.lectual. En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un 'link' o hiperlink entre la seva pàgina web i aquest web site, hauran de sol.licitar l'autorització expressa i per escrit de La Llar del Llibre, sense que això impliqui una relació entre La Llar del Llibre i el titular de la pàgina en la qual s'estableixi el 'link', ni l'aprovació o acceptació per part de La Llar del Llibre dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de La Llar del Llibre, qualsevol manipulació o alteració d'aquest web site. Conseqüentment, La Llar del Llibre no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, de dita alteració o manipulació per part de tercers.

Limitació de la responsabilitat
A través d'aquest web site, La Llar del Llibre els proporciona i els dóna accés a dades, programes, opinions, crítiques o informacions, qualssevulla que sigui l'origen, a través de la seva xarxa o xarxes. La Llar del Llibre no garantitza la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts esmentats; conseqüentment, l'usuari accepta expressament deixar a La Llar del Llibre exempt de qualsevol responsabilitat en relació a l'anterior, i assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés als esmentats continguts, aixì com el seu ús, reproducció o difusió.